Deze foto is een carte-de-visite van een onbekende verpleegster uit een album van de familie Van Riemsdijk; helaas beschikken we niet meer over een afbeelding van N.C. Boogaerd.

Het Salland’s Volksblad van 2 januari 1914 meldde:
“In de op 30 december laatstleden gehouden bestuursvergadering van de Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ is tot gezinsverpleegster benoemd zuster N.C. Boogaerd, thans werkzaam in ’t sanatorium te Hellendoorn om zoo mogelijk 15 febr. haar arbeid te beginnen. Zij zal de zieken in hun huis bezoeken en hulp verleenen, die zij noodig hebben. Wie eenmaal persoonlijk den zegen van het werk eener kundige zuster heeft ondervonden, zal zich ten zeerste verblijden dat Hardenberg en Heemse, met de nabijgelegen buurtschappen weldra in het bezit van een gediplomeerde verpleegster zullen zijn.”

Gezinsverzorgster zuster Boogaerdt zou haar werkzaamheden op 17 februari beginnen. De eerste tijd was zij gehuisvest in huize Nijenstede, bij de weduwe van burgemeester De Chalmot.