ongeveer de plaats van oude stadhuis voor 1805
Op deze plek stond tot het begin van de 19de eeuw het stadhuis. Het stond recht tegenover de nu herbouwde stadsmuur (vanaf de Voorstraat gezien achter de kerktoren).

De Drie Dorpen van 31 mei 1952 meldde:
“Het oude gebouwtje tegenover smederij Schuurman is gesloopt. Er is een nieuwe ruimte gekomen op dit oude historische plekje, waardoor het aanzien van dit terrein in de toekomst wel zal worden verbeterd. ’t Is in goede handen. Maar de afbraak leverde nog wel een verrassing op voor de oningewijden. De oude muren gingen gemakkelijk genoeg omver. De door en door verteerde balken die we zagen, maakten het eigenlijk onbegrijpelijk dat het gebouw zo lang stand kon houden, maar daaronder, bij de fundering vonden de opruimers een gaaf betonwerk, dat bleek te zijn een afsluiting tot een kelderruimte, opgetrokken uit de eenvoudige brokken oer, hecht gemetseld met doodgewoon leem, die zeker honderden jaren in deze staat totaal vergeten heeft bestaan.

Een wijnkelder. Toen we daar met enkele anderen het interessante werk stonden te bekijken, was er een fijnproever die veronderstelde dat het wel een wijnkelder zou zijn geweest. Maar dat was niet het geval. Een onzer historievorsers verzekerde ons dat men dergelijke kelders onder tal van vloeren in de oude stad aantreft, heel vaak zonder dat de bewoners dat zelf weten. Uit de tijd van de vroegere burchtheren: Otto van der Lippe, Jan van Arkel – om de meest bekende maar te noemen, moeten deze werken dateren. Ze boden plaats aan meerdere mannen en pasten uitnemend in het toenmalige verdedigingsstelsel der stad. Al deze putten (als we ze zo mogen noemen), zijn onderling weer verbonden met anderen en vandaar kon men zich heel gemakkelijk over een zeer uitgebreid terrein ongezien verplaatsen en verschansen.”

Het oude pand, wat in het kader van de stadsvernieuwing werd afgebroken, was het voormalige schoenmakershuisje van Antoni (Toone) Santman (bijgenaamd: Nappie of Napoleon) tegenover de stadsmuur. Het pandje is te zien op de foto. Het werd aan de achterzijde volledig overschaduwd door het hoge pand van de familie Bruins. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft op dezelfde locatie vroeger het stadhuis gestaan, voordat in 1805 een nieuw raadhuis aan de Voorstraat in gebruik genomen werd. Mogelijk is de in het krantenartikel genoemde wijnkelder de vroegere gevangenisruimte geweest…

Meer over de geschiedenis van deze locatie, op onze website sectie A-164: