Het archief der abdij te Assen

Regesten lijst

1. 1259, October 31.

Otto graaf van Benthem keurt goed: de overdracht door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St. Maria-abdij bij Couordia van den hof en den molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit den hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis der abdij te Campen bij Couordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en hare rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van hare bezittingen te Lutten.

Acta sunt hec .... anno Domini M°CC°L° nono in vigilia Omnium Sanctorum.

Oorspr. (Inv. N°. 79) Het zegel is verloren.


Het archief der abdij te Assen

79. Acte waarbij de abdij verkrijgt den hof c.a. te Duurse (belast met eene pacht voor den kastelein van den graaf van Bentheim) en eene pacht uit Nortwalde bij Roden in ruil voor het huis te Campen bij Coevorden en de rechten der abdij op de huizen te Itterbeke en te Anewede (doch niet te Lutten). 1259.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 1.


Oorkondenboek Overijssel, Regest 0259

1259-10-31
Acta sunt hec.. anno Domini MCCL nono, in vigilia Omnium Sanctorum. Otto, graaf van Benthem, verklaart dat Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, de goederen die hij van graaf Otto in leen hield en die later in allodiale goederen zijn omgezet, nl. De hof Durse (Deurse bij Assen), de molen aldaar en alle land in de marke Durse dat tot die hof behoort,benevens een pacht van 4 œœ Groninger munt van Nortwalde bij Rode (Roderwold), aan abdis en convent van het klooster s. Maria bij Covordia (Marienkamp) heeft afgestaan, behoudens de rentevan 3 œœ Groninger munt die het klooster jaarlijks van die hof aan Hermannus de Methele, ridder en borgman van graaf Otto, moet betalen. Dat abdis en convent voornoemd aan Hako, een huis in Campen bij Covordia (Huis Kampen bij Coevorden), een huis onder Itterbeke, een huis onder Anewede (Aneveld) en goederen onder Lutten, hebben overgedragen met dien verstande, dat de eigendom bij de graaf (van Bentheim) berust; dat hij, Otto graaf (van Bentheim), deze ruiling bekrachtigt en belooft Hako met de hem opgedragen goederen te zullen belenen.