Rechterlijk Archief Stadsgericht Hardenberg

inventarisnummer 7, periode 31 maart 1809 t/m 26 februari 1811

Samenvatting van de akten door Gezinus Grissen

Folio 1, 1 vo, 2 Huwelijkse Voorwaarden van Jan de Wilde, weduwenaar van wijlen Hillegien Zweers, en Hermina Valkmans. Aanwezig zijn Jan Hermen Zweers junior, oud-burgemeester van deze Stad, Jan Valkman J.Z. junior, woonachtig te Gramsbergen, en zijn huisvrouw Geertruid Holtkamp, Tutore Marito, Jan Hendrik van Loo, woonachtig alhier, en zijn huisvrouw Geesjen Zweers, Tutore Marito, Engelbertus Zweers en B. Oeverman, burgemeester van deze Stad, beiden alhier woonachtig, voorts eerstgenoemde Jan de Wilde, weduwenaar van wijlen Hillegien Zweers, wonende alhier, en Hermina Valkman, wonende te Gramsbergen, geadsisteerd met haar vader Jan Valkman J.Z. junior als mombaar. Na het overlijden van voornoemde Jan Hermen Zweers junior krijgen de bruidegom en bruid het volle eigendom van zijn bezit en zullen, in een gemeenschappelijke huishouding, hem moeten onderhouden en verzorgen in kost,kleding en bij ziekte, zoals kinderen aan hun ouders verplicht zijn. De dochter van Jan Hermen Zweers junior, genaamd Geesjen Zweers, huisvrouw van Jan Hendrik van Loo, krijgt in voldoening van de erfportie de jakkers en rokken, twaalf huls-serviettes, kerkboek met zilverbeslag en de kist van wijlen zijn dochter Hillegien Zweers, de eerste huisvrouw van de bruidegom. Het bruidspaar trouwt in gemeenschap van goederen en de langstlevende zal de volle eigendom erven van de eerststervende.
De akte wordt ondertekend door Engelbertus Zweers, B. Oevermans, Jan de Wilde, Jan Herm Zweers, Jan Valkman, Gertrut Holtkamp, Jan Hendrik van Loo en G. Zweers.
Hardenberg, 31 van lentemaand [maart] 1809.

Folio 3 t/m 5 Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Hendrik van Laer en zijn huisvrouw Aaltjen Kelder, alhier woonachtig, aan Jan Holland, koopman op ‘t Vriezenveen, en zijn huisvrouw Hendrika Brink, voor een somma van 395 guldens. Als onderpand dienen het huis met de grond en whaare in de Voorstraat noordzijde, tussen ‘t kerkgebouw van de Hollandsche Hoogduitsche Joodsche Gemeente alhier en dat van Albert Brand, onder nr. 37, een stuk zaailand op de Grote Lagenmarsch, tussen dat van L. Hoenderken en dat van de Wed. Jasper Zweers, en een stuk zaailand op de Kleine Lagenmarsch, tussen dat van de Gereformeerde Diaconie en dat van L. Hoenderken, het eerste 3 schepel, en het tweede 2 schepel gezaaid.
Hardenberg, 12 van grasmaand [april] 1809.

Folio 6, 6 vo, 7 Borgstelling van de burgemeester Rutger Santman, wonende alhier, voor Derk Jan Santman, aangesteld tot brievengaarder van het bijkantoor van Hardenberg, voor een somma van 300 guldens, voor zijn goederen en administratie van de bezorging van brieven.
Hardenberg, 25 van grasmaand [april] 1809.

Folio 8 t/m 9 vo Overdracht. Voor het gericht is verschenen Arend Sierink, geëxamineerde uit de Burgerij van deze Stad, in kwaliteit van volmachtigde van Jan Hendrik Sierink en van Derkjen Walricht [?], wonende te Groningen, luid volmacht op 26 van zomermaand laatstleden, van de Vroedschap van Groningen, die uit hoofde van deze volmacht aan derzelven broeder Johannes Sierink, alhier wonende, in optima juris forma cedeert en in volle eigendom transporteert, voor een somma van 325 gulden, die met een betaling van 150 gulden in contant, en met overneming van de daarmee bewaarde 175 gulden zijn voldaan en betaald, zijn principalen aandeel in een woonhuis, grond en whaare, staande en gelegen te Hardenberg onder nr. 61 in de Voorstraat zuidzijde, tussen de woonhuizen van Philip Jonasz en van Hermannus van Loo.
Hardenberg, 30 van zomermaand [juni] 1809.

Folio 11 t/m 13 Erfenis. Voor het gericht zijn verschenen Frederik den Ruiter en Jennechien van den Hoff, ehelieden, Tutore Marito, en Johanna Carolina den Ruiter, geadsisteerd met Berend Harssevoort als haar ter deze zaak verkoren en geadmitteerde mombaar, wonende alle voormelde comparanten binnen deze Stad. In verband met het overlijden van hun moeder Fennegjen Pothof, eerst getrouwd met Joan Georg den Ruiter en laatst hertrouwd aan Derk Rosink en na diens overlijden derzelven erfgenamen, hebben zij het volgende besloten. Frederik den Ruiter en zijn ehevrouw Jennechien van den Hoff krijgen het volle eigendom van alle bezittingen van voornoemde moeder onder dezer Stads jurisdictie. Johanna Carolina den Ruiter krijgt in het woonhuis een gewitte kamer aan de zuidzijde en de zogenaamde Turfhoek, daarnaast krijgt zij een somma van 200 gulden.
Hardenberg, 5 van hooimaand [juli] 1809.

Folio 14 t/m 15 vo Erfenis. Voor het gericht zijn verschenen Jan Hendrik Zweers Engbert Zoon en diens huisvrouw Maria Welink, Tutore Marito, verder Hermen Hendrik Zweers Engbert Zoon en Johanna Zweers Engbert Dochter, en de door haar verkoren mombaar Hermen Veenebrugge, inzake de erfenis en nalatenschap van hun moeder en stiefmoeder Aaltjen Goris, weduwe en boedelhoudster van wijlen Engbert Zweers, op de 13 van sprokkelmaand 1808 ter deze Stad overleden.
Hardenberg, 6 van hooimaand [juli] 1809.

Folio 17 Aangifte van aankoop door E. Tiebert van een perceel zaailand op de Burgerkamp ter grootte van 3 schepel, voor 40 gulden, van de wed. F. van Munster.
Hardenberg, 31 van hooimaand [juli] 1809.

Folio 18, 18 vo Overdracht van 3 schepel zaailand, in de Esch gelegen, voor een somma van 91 Car. guldens, door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, woonachtig alhier, aan Gerrit ten Brinke en zijn huisvrouw Miena Alberts, woonachtig te Heemse, als gevolg van een publieke verkoop op 4 van grasmaand.
Hardenberg, 30 van herfstmaand [september] 1809.

Folio 21, 21 vo Overdracht van 2 schepel zaailand, in de Esch gelegen, genaamd ‘t Krabben-boschjen, voor een somma van 55 Car. guldens, door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, woonachtig alhier, aan Jan Huurink en zijn huisvrouw Helena Scholten, in deze Stad woonachtig, als gevolg van een publieke verkoop op 4 van grasmaand.
Hardenberg, 30 van herfstmaand [september] 1809.

Folio 24, 24 vo Overdracht van éénvierde gedeelte van 1½ dagwerk hooiland, de Anerweide genaamd, voor een somma van 220 guldens, door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, woonachtig alhier, aan Gerrit Frijlink en zijn huisvrouw Janna van ‘t Holt, in deze Stad woonachtig, als gevolg van een publieke verkoop op 4 van grasmaand.
Hardenberg, 30 van herfstmaand [september] 1809.

Folio 26, 26 vo Overdracht van éénvierde gedeelte van 1½ dagwerk hooiland, de Anerweide genaamd, voor een somma van 220 guldens, door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, woonachtig alhier, aan Berend Zweers Engbert Zoon en zijn huisvrouw Willemiena Jansen, in deze Stad woonachtig, als gevolg van een publieke verkoop op 4 van grasmaand.
Hardenberg, 30 van herfstmaand [september] 1809.

Folio 28 Akte onleesbaar.

Folio 30,30 vo Voogdijstelling door Geertruid Poortmans, weduwe van wijlen Thijes Creemer, alhier woonachtig, geadsisteerd met Jan Pot, mede te deze Stad woonachtig, als haar verkoren mombaar. In verband met instandhouding van de boedel en de te volgen maagscheiding, benoemt zij over haar kinderen, met name Gerrit -, Hendrik - en Herm Creemer, zichzelf en, bij defect van daartoe geschikte naaste bloedverwanten, haar naaste buurman Hendrik Meijerink tot voogd, en tot toeziend voogd haar neef en oud burgemeester Hermen Duidink.
Hardenberg, 4 van wintermaand [december] 1809.

Folio 34 t/m 37 Maagscheiding door Geertruid Poortmans, weduwe van wijlen Thijes Creemer, alhier woonachtig, geadsisteerd met Jan Pot, mede te deze Stad woonachtig, als haar verkoren mombaar. Verder aanwezig zijn Hendrik Meijerink en oud burgemeester Hermen Duiding, hier woonachtig, Gerrit Creemer, minderjarig zoon van voormelde wijlen Thijes Creemer en vrouwe Geertruid Poortmans, Hillegien Derks, weduwe van wijlen Hermen Egberts, wonende te Collendoornerveen, en haar meerderjarige dochter Hendrikjen Hermsen, beide geadsisteerd met hun respectieve zoon en broer Derk Hermsen als verkoren mombaar. Gerrit Creemer krijgt het volle eigendom van de gehele boedel en goederen met alle schulden en lasten,en zal met zijn moeder de huishouding gaan voeren. Gerrit Creemer zal gehouden zijn, zijn broers Hendrik en Hermen Creemer,wanneer zij meerderjarig zijn of gaan trouwen,te geven een somma van 50 gulden en het bekostigen van het leren van een handwerk en de kosten voor inwoning, kleding en onderhoud.
Tevens worden de Huwelijkse Voorwaarden opgesteld van het huwelijk van voornoemde Gerrit Creemer en voornoemde Hendrikjen Hermsen. Zij trouwen in gemeenschap van goederen en maken een testament op langstlevende.
Hardenberg, 4 van wintermaand [december] 1809.

Folio 39 Overdracht van het eigendommelijke woonhuis met tuin, grond en whaare, staande en gelegen in de Voorstraat noordzijde, tussen de woonhuizen van Hendrikus Zweers B.Z. en het Kerkgebouw van de Hollandsche Hoogduitsche Joodsche Gemeente alhier, voor een somma van 300 Car. gulden, door Gerrit Jan Reinders en zijn huisvrouw Jennechien Kampherbeek, wonende te Anervelde, aan Jan Reinders en zijn huisvrouw Grietjen Peters, in deze Stad woonachtig
16 van wintermaand [december] 1809.

Folio 41 t/m 43 Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Jan Reinders en zijn huisvrouw Grietjen Peters, alhier wonende, aan Gerrit Haberts en zijn huisvrouw Jennechien Stubben, wonende te Radewijk, voor een somma van 500 Car. gulden. Als onderpand dienen hun persoon en goederen en het woonhuis met tuin, grond en whaare, staande en gelegen in de Voorstraat noordzijde, tussen de woonhuizen van Hendrikus Zweers B.Z. en het Kerkgebouw van de Hollandsche Hoogduitsche Joodsche Gemeente alhier, onder nr. 35.
Hardenberg, 16 van wintermaand [december] 1809.

Folio 44, 44 vo Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen de advocaat W.H. Roijer en procureur H.U. Grevenstein, de eerste gesubstitueerde en de laatste als geconstitueerde gevolmachtigde van Vrouwe Anna Elisabeth Heuden, weduwe en boedelhouderse van wijlen de Heer Dr. Johan Henrich van Kerssenbroek, luid procuratie en substitutie respectievelijk voor het Gericht van Haselunne en Heren Provisioneel Schepenen van de Stad Zwolle, tot het doen van nabenoemde transport. De transport van de goederen door voornoemde wijlen Heer van Kerssenbroek aan de nu ook wijlen Klaas Zweers als koper, volgens op 6 van wintermaand 1792 aangegaan koopcontract, vindt pas nu plaats omdat, uit hoofde van daarover ontstane en eerst voor weinige maanden finaal bij vonnis van het Departementaal Gerechtshof getermineerde Procedures, de koopsom nu eerst ten volle betaald is. De transport vindt plaats aan Engelbertus Zweers, als erfgenaam van zijn moeder, de weduwe Jan Zweers, welke erfgenaam is geweest van haar zoon Klaas Zweers. Het betreft de transport van:
11/12 gedeelte aan 4 schepel bouwland in de Legenmarsch.
11/12 gedeelte aan 2 schepel bouwland op de Hoogen Esch.
11/12 gedeelte van den Hoff dewelke Kamerjan in huur heeft.
11/12 gedeelte van den Hoff die Harmen Joost onder heeft.
11/12 gedeelte van den Hoff die Gerd ten Brink onder heeft
11/12 gedeelte van den Hof die Gert Everts onder heeft.
11/12 gedeelte aan het veen op de Empenbaok.
Alles zo en in diervoegen als comparanten en wijlen haar eheman en haar ouders Doctor Anton Silvester van Hueden en Maria Agnes Schumacher dezelve hebben bezeten en bij bovengemelde koopcontract aan Klaas Zweers zijn verkocht.
Hardenberg, 19 van wintermaand [december] 1809.

Folio 47, 47 vo, 48 Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, aan Clara Stolte, wed. van J. van Riemsdijk, wonende alhier, voor een somma van 274 guldens en 6 stuivers. Als onderpand dienen twee stukken zaailand, groot twee mudden gezaaid, op de grote Lagenmarsch tussen de landen van L. Hoenderken gelegen.
Hardenberg, 22 van wintermaand [december] 1809.

Folio 50 t/m 51 vo Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, aan hun zwager Jan Hendrik den Broeke en zijn huisvrouw Gerritdina Veenebrugge, wegens de erfportie van de ouders en schoonouders wijlen Jannes Veenebrugge en vrouwe Hendrikjen Dikkers, voor een somma van 169 guldens en 1 stuiver. Als onderpand dient het eigendommelijke woonhuis met deszelfs grond en whaare, staande en gelegen in de Voorstraat zuidzijde, tussen de woonhuizen van G. Frijling en van Jan Santman, onder nr. 55. Verder zijn gecompareerd Hermannus van Loo en Hermen Thijes van ‘t Holt, alhier woonachtig, als renthefferen van het voornoemde capitaal, en als borgen en principalen schuldenaars.
Hardenberg, 23 van wintermaand [december] 1809.

Folio 54 Volmachtiging. Voor het gericht zijn verschenen Harmen Veenebrugge en Harmen Amsink, die verklaren te hebben geconstitueerd en volmachtig gemaakt, Dr. W.H. Roijer en proc. J.G. Pruim, ten einde, om hun comparanten, zo tezamen als in ‘t bijzonder, Advocando et Procurando te bedienen, in zodane procedure, als W. Joh. van der Gronde, in kwaliteit als Advocaat Fiscaal van Salland of wel van de Balluw van Salland, tegen comparanten is voornemens te entameren.
Hardenberg, 15 van louwmaand [januari] 1810.

Folio 55 Borgstelling. Voor het gericht zijn verschenen Arend Sierink en Derk Jan Santman. Zij stellen zich borg voor Derk Jan Kremer inzake een bedrag van 800 guldens.
Hardenberg, 29 van louwmaand [januari] 1810.

Folio 56, 56 vo Testament van Annegien Vaassen, huisvrouw van Jan Hendrik Joosten, wonende alhier, geadsiteerd met Jan Derksen Zweers, als haar verkoren mombaar. Zij benoemt tot haar enige en universele erfgenaam haar man Jan Hendrik Joosten.
Hardenberg, 5 van sprokkelmaand [februari] 1810.

Folio 58, 58 vo Testament van Jan Hendrik Joosten, wonende alhier. Hij benoemt tot zijn enige en universele erfgenaam zijn huisvrouw Annegien Vaassen.
Hardenberg, 5 van sprokkelmaand [februari] 1810.

Folio 60 t/m 61 vo Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Hendrik Hofsink en zijn huisvrouw Hendrika Meijerink, en Ernst Hamelman en zijn huisvrouw Hermina Boerrigter, allen hier woonachtig en tezamen gemeenschappelijk schuldig, aan Jan Holland en zijn huisvrouw Hendrika Brink, wonende op ‘t Vriezenveen, voor een somma van 595 guldens. Als onderpand van de eerste twee comparanten dienen het eigendommelijke woonhuis, derselfs grond en whaare, staande en gelegen in de Voorstraat noordzijde, tussen de woonhuizen van Jan ten Broeke en Jan Willem Baarslag, onder nr. 28, verder 10 spind gezaaid zaailand aan de Hooge Esch tussen het land van R. Santman en Hermen Amsink, 6 spind gezaaid zaailand op dezelfde Esch tussen het land van de Wed. Jannes van der Heide en de Wed. L. Bieleveld, 10 spind gezaaid zaailand op de Palsterskamp tussen het land van Derk Zweers B.Z. en een steeg, een hof van 1 schepel gezaaid aan de voormelde Palsterskamp gelegen, alle onder jurisdictie van deze Stad. Als onderpand van de tweede twee comparanten dienen hun eigendommelijk halve woonhuis met derselfs grond en whaare, staande en gelegen in de Achterstraat zuidzijde, tussen de ‘t woonhuis van B. Oeverman en dat met dit onder één dak staande halve woonhuis van Jan Boerrigter, onder nr. 103, verder 2 schepel gezaaid zaailand op Holtmanskamp tussen het land van L. Hoenderken en van Derk Zweers B.Z., 6 spind gezaaid zaailand op de Gooren tussen het land van W. Boerrigter en de gemene weg, en derselven eigendommelijke halve Gooren aan de Hooge Esch gelegen, alles onder jurisdictie van deze Stad.
Hardenberg, 7 van bloeimaand [mei] 1810.

Folio 63, 63 vo, 64 Overdracht van 1 schepel gezaaid zaailand, gelegen bij de Kokkegaarden tussen de Hof van de weduwe van wijlen Thijes Creemer en land van Jan Hendrik ten Broeke, door Lucas Hoenderken, hier woonachtig, aan Jan Huurink en diens ehevrouw Helena Scholten, hier woonachtig, voor een somma van 70 guldens.
Hardenberg, 7 van bloeimaand [mei] 1810.

Folio 65, 65 vo, 66 Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, dewelke verklaarden, ten gevolge der daarvan op de 20 van wintermaand 1809 voor dit Stadsgericht ten voordele van de Heer Mr. J.W. Racer te Oldenzaal, als verbindhebber, gedane publieke verkopingen bij deze voor een somma van 110 guldens en 10 stuivers en 8 penningen, welke koopsom direct is voldaan en uitgeteld aan de Heer J.W. Racer, te cederen en in volle eigendom over te dragen aan Jan Jansen en zijn huisvrouw Hendrika Grotebuul, wonende te Heemse, hun comparanten eigendommelijke perceel zaailand, groot 1 mudde gezaaid, gelegen onder dezer Stads jurisdictie op de Stadskamp tussen het land van Jan Hermen Zweers Jasper Zoon, en het welk op 20 van wintermaand 1809 aan Jan Kampferbeek is verkocht.
Hardenberg, 14 van zomermaand [juni] 1810.

Folio 67, 67 vo, 68 Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, dewelke verklaarden, ten gevolge der daarvan op de 20 van wintermaand 1809 voor dit Stadsgericht ten voordele van de Heer Mr. J.W. Racer te Oldenzaal, als verbindhebber, gedane publieke verkopingen bij deze voor een somma van 80 guldens en 15 stuivers, welke koopsom direct is voldaan en uitgeteld aan de Heer J.W. Racer, te cederen en in volle eigendom over te dragen aan Jan Kampferbeek en diens huisvrouw Aaltjen Korterink, alhier woonachtig, hun comparanten eigendommelijke perceel zaailand, groot 3 schepel gezaaid, gelegen onder dezer Stads jurisdictie op de Stadskamp tussen het land van Gerrit Nijmans, en het welk op 20 van wintermaand 1809 aan Jan Jansen te Heemse is verkocht.
Hardenberg, 14 van zomermaand [juni] 1810.

Folio 69 t/m 70 vo Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, dewelke verklaarden, ten gevolge der daarvan op de 20 van wintermaand 1809 voor dit Stadsgericht ten voordele van de Heer Mr. J.W. Racer te Oldenzaal, als verbindhebber, gedane publieke verkopingen bij deze voor een somma van 200 guldens, welke koopsom direct is voldaan en uitgeteld aan de Heer J.W. Racer, te cederen en in volle eigendom over te dragen aan Jan Hermen Zweers Jasper Zoon en zijn huisvrouw Fenna Buschman, alhier woonachtig, hun comparanten eigendommelijke twee percelen zaailand, beide gelegen onder dezer Stads jurisdictie op de Stadskamp, het eerste groot ± ½ mudde gezaaid, liggende aan de sloot tussen dit kamp en de Anerweide en Lange Stukken en dezelfde sloot ten noorden, het tweede groot ± 1 mudde gezaaid, liggende langs het voorgaande en het ten zuiden liggende land dat op 20 van wintermaand 1809 aan Jan Jansen te Heemse is verkocht.
Hardenberg, 14 van zomermaand [juni] 1810

Folio 72, 72 vo, 73 Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, dewelke verklaarden, ten gevolge der daarvan op de 20 van wintermaand 1809 voor dit Stadsgericht ten voordele van de Heer Mr. J.W. Racer te Oldenzaal, als verbindhebber, gedane publieke verkopingen bij deze voor een somma van 410 guldens, welke koopsom direct is voldaan en uitgeteld aan de Heer J.W. Racer, te cederen en in volle eigendom over te dragen aan Derk Santman J.Z. en zijn huisvrouw Johanna Rustenberg, alhier woonachtig, hun comparanten eigendommelijke gerechte halfscheid van de Anerweide, groot ± 3 dagwerken en hooi- en zaailand, gelegen onder dezer Stads jurisdictie, en hebbende ten oosten de Lange Stukken, ten westen de Legenmarsch, ten zuiden de Stadskamp en ten noorden de andere halfscheid van dezelfde Anerweide, die eigendom is van Gerrit Frijling en Berend Zweers Engberts Z.
Hardenberg, 14 van zomermaand [juni] 1810.

Folio 74 t/m 76 Overdracht door Carel Veenebrugge en zijn ehevrouw Geesjen Santman, woonachtig op de Veenebrugge, voor een somma van 1000 guldens, aan Jan Hendrik Ekkelenkamp en zijn huisvrouw Gezina Bosman, wonende op de Toeslag, hun comparanten eigendommelijke Katersteede, de Hoefslag genaamd, gelegen onder dezer Stads jurisdictie in de buurtschap Raderwijk aan de Raderwijker Beek, bestaande uit de daarop staande behuizing nr. 134, en daartoe gehorende en aldaar gelegene Hoge en Lage Landen, groot 6 dagwerken, met deszelfs Recht en Gerechtigheid, speciaal die van een vierde whaare in de Markte van Hardenberg en Baalder.
Hardenberg, 30 van Zomermaand [juni] 1810.

Folio 77, 77 vo Volmachtstelling. Voor het gericht is verschenen de Heer Jan Beekhuis, predikant alhier, verklarende te constitueren en volmachtig te maken, Dr. J. van Riemsdijk, prakticerend advocaat te Enschede, ten einde hem op 16 dezer te vertegenwoordigen in dezer Stadsgericht, inzake een somma van 400 guldens met interesse, als hem comparant, luid Handschrift van de 1 van lentemaand 1809, van Berend Jan Valkman en zijn vrouw Aaltjen Frieling is competerende en voorts mede te procederen tot de aanstelling van twee bekwame curatoren over de desolate boedel van derzelve B.J. Valkman en vrouw niet alleen, maar ook de voornoemde pretentie in der tijd als na rechten te deduceren, verificeren en in het generaal dien aangaande al dat geen te doen en verrichten, wat hij comparant, present zijnde, zelf zoude kunnen mogen doen.
Hardenberg, 10 van hooimaand [juli] 1810.

Folio 79 Volmachtstelling. Voor het gericht is verschenen de Heer C.L. Graaf van Rechteren tot Collendoorn, verklarende te constitueren en volmachtig te maken, procureur J.G. Pruim te Hardenberg, ten einde om comparant te bedienen in de insolventen boedel van Berend Jan Valkman en vrouw te Hardenberg, daaromtrent namens comparant alles te doen en te verrichten wat noodzakelijk is.
Hardenberg, 16 van hooimaand [juli] 1810.

Folio 80, 80 vo Volmachtstelling. Voor het gericht is verschenen Vrouwe Clara Stolte, weduwe van wijlen de Verwalter Scholtus J. van Riemsdijk, zoveel nodig geadsisteerd met Willem van Eerde als momber, dewelke verklaarde te constitueren en volmachtig te maken Dr. J. van Riemsdijk, practiserend advocaat te Enschede, ten einde haar comparant advocando te bedienen in zodane procedure en alle gevolgen van dien, als welke de Heer D.J. van der Laan cum suis kunnen goedvinden tegen comparant te entameren en waartoe aan zijde derzelver Aanleggeren op heden, bij het klimmen van de zon, in het Stadgericht van Ommen van eis staat te worden gediend.
Hardenberg, 16 van hooimaand [juli] 1810.

Folio 83 t/m 84 vo Huwelijkse Voorwaarden van Gerrit Sierink Arend Zoon, jongeman, wonende alhier, en Willemiena Werners, jongedochter te Collendoorn, geadsisteerd met haar vader Egbert Werners als haar verkoren mombaar. Zij trouwen in gemeenschap van goederen en maken een testament op langstlevende.

De akte wordt getekend door Gerrit Sierink A.Z., Willemyn Werners, A. Sierink, Z. Zwijk, Egbert Werners, Gerridina Timmerman.
Hardenberg, 20 van hooimaand [juli] 1810.

Folio 87, 87 vo, 88 Voogdijaanstelling door Jennegien Olsman, weduwe van wijlen Hermen Bekman, geadsisteerd met haar vader Jan Olsman, als mombaar. Zij is voornemens in het huwelijk te treden met Klaas Lijsen. Voor de kinderen uit haar vorige huwelijk, genaamd Geesjen -, Hendrikjen -, Jan -, Gerrit Jan - en Harmen Bekman worden voogden aangesteld in verband met hun vaders nalatenschap. Als voogd zijn aangesteld hun oom Jan Hendrik Olsman en oudoom Wolter Bekman. Toeziend voogd is geworden hun grootvader Jan Olsman.
Hardenberg, 25 van oogstmaand [augustus] 1810.

Folio 89 t/m 91 Huwelijkse Voorwaarden van Klaas Lijssen, jongeman, en Jennegien Olsman, weduwe van Hermen Bekman, geadsisteerd met haar vader Jan Olsman als mombaar. De kinderen van Jennegien Olsman en wijlen Hermen Bekman, genaamd Geesjen -, Hendrikjen -, Jan -, Gerrit Jan - en Harmen Bekman, krijgen uit hun vaderlijke nalatenschap en erfenis als zij meerderjarig zijn of eerder trouwen een somma van 6 guldens. Tevens worden zij erfgenaam met eventueel nog te geboren kinderen.
De akte wordt ondertekend door Klaas Liezen, Jennechien Olsman, J. Olsman, Jan Hendrik Olsman, Wolter Bekman en Berent Lyssen.
Hardenberg, 25 van oogstmaand [augustus] 1810.

Folio 92, 92 vo Volmachtstelling. Voor het gericht zijn verschenen burgemeester Gerrit Nijman en zijn vrouw Hermina Timmermans, verklarende te hebben geconstitueerd en volmachtig gemaakt de Heer Gerrit Smies, wonende te Amsterdam, ten einde namens hen comparanten deszelfs eigendommelijke behuizing te administreren.
Hardenberg, 4 van wijnmaand [oktober] 1810.

Folio 94, 94 vo, 95 Volmachtstelling. Voor het gericht verschenen Roelof van Langen, Lucas Hoenderken, Rutger Santman, Berend Rustenberg, Hermen Veenebrugge, Willem van Loo, Klaas Duidink en zijn zuster Wibbegien Duidink, geadsisteerd met dezelfde broeder als mombaar, Hendrika Bruins, weduwe van wijlen Frederink van Munster, geadsisteerd met haar zoon Jan van Munster als mombaar, Lambert Crull namens zijn vader Hermannus Crull, allen (exept laatstgemelde, wonende op den Beld of de Nijberg in ‘t Groot Hertogdom Berg, voorheen Graafschap Bentheim) ingezetenen van deze Stad, tesamen eigenaren van het stuk groenland, het Langen Holt genaamd, gelegen onder de jurisdictie van het Schoutambt Hardenberg te Heemse, hebben tesamen geconstitueerd en gevolmachtigd Mr. W.H. Roijer te Zwolle en zijn procureur J. Amama Chevallereau te Ommen, zo tesamen als ieder voor zich te bedienen in een procedure tegen Hermen Hakkers, wonende te Baalder.
Hardenberg, 22 van slachtmaand [november] 1810.

Folio 96 Aangifte door Engelbertus Zweers ter Secretarie van de Stad Hardenberg, dat hij van de Wed. Geerlig Kampferbeek te Baalder heeft aangekocht voor een somma van 27 guldens:
1/12 van een perceel zaailand op de Hogen Esch, groot 2 schepel gezaaid.
1/12 van een perceel Gaardenland in de Pothof, groot 7 spind gezaaid.
1/12 van een dito achter de Vaerelsstukken aan Verwerkampjen, groot 2 spind gezaaid.
1/12 van een dito in de Hooge Braake, groot 1 spind gezaaid.
1/12 van een dito in de Laage Gaardens, groot 1 ¾ spind gezaaid.
Hardenberg, 1 van wintermaand [december] 1810.

Folio 99, 99 vo, 100 Overdracht van hetgeen door Hooggeboren Gestrenge Heer C.L. Graaf van Rechteren tot Collendoorn, wonende te Heemse onder Schoutambt Hardenberg, op de 15 van wijnmaand van het afgelopen jaar ten overstaan van dit Stadsgericht uit de desolate boedel van Berend Jan Valkman en vrouw Aaltjen Frijlink alhier is aangekocht, voor een somma van 863 guldens en 5 stuivers, zijnde derzelven woonhuis, grond en whaare met de daartoe behorende begraafplaats op ‘t kerkhof, staande en gelegen binnen deze Stad in de Voorstraat zuidzijde onder nr. 59, naast het huis van Philip Jonaszen, voorts derzelven 2/3 gedeelte van een perceel gaardenland in de Pothof, tussen het land van Jan Kampferbeek en dat van Jannes ter Wijlen, tevens derzelven 2/3 van een perceel gaardenland aan Palsterskamp, tussen het land van Jan Hendrik van Loo en dat van Jan Hendrik Zweers J.H.Z. en tenslotte derzelven 2/3 gedeelte van een perceel gaardenland aan de Korte Steege in de Laage Gaardens, tussen het land van Jan Hendrik Truin en dat van Albert Brand, alle goederen gelegen onder dezer Stads jurisdictie [zie ook folio 79] .
Hardenberg, 8 van louwmaand [januari] 1811.

Folio 101, 101 vo Voogdijaanstelling door Gerhardus van Laer, weduwenaar van wijlen Gesina van der Heide, wonende alhier. Hij is voornemens in het huwelijk te treden met Everdina Bolk van Tubbergen. Als toeziend voogd over de minderjarige kinderen Hendrikjen - en Jennigjen van Laer, bij zijn vorige vrouw in echte verwekt, wil hij aanstellen, hun oom Abraham van der Heide, wonende alhier. Welk verzoek is toegestaan wegens grote zwakheid en ziekte van hun grootmoeder Aaltjen Kelder, die hierdoor van de voordijschap ontheven is.
Hardenberg, 14 van louwmaand [januari] 1811.

Folio 104 t/m 106 vo Huwelijkse Voorwaarden van Gerhardus van Laer, weduwenaar van wijlen Gesina van der Heide, wonende alhier, en Everdina Bolk, jongedochter, wonende te Tubbergen, geadsisteerd met Jan Derksen Zweers als mombaar. Het bruidspaar krijgt de volle eigendom met alle lusten en lasten van het bezit van de bruidegom zijn nog levende vader Hendrik van Laer en moeder Aaltjen Kelder, alhier wonende, en met name het woonhuis, staande en gelegen in de Voorstraat, tussen het Joodsche Kerkgebouw en dat van Albert Brand, onder nr. 37, verder ongeveer een ½ mudde zaailand op de Groote Legenmarsch, ongeveer 6 spind zaailand op de Kleine Legenmarsch en ongeveer 3 schepels zaailand op de Burgerkamp, alles onder dezer Stads jurisdictie. Het bruidspaar neemt hiermee de verzorging op zich van beide genoemde ouders. De bruidegom zijn broer Jan van Laer krijgt uit de nalatenschap van de ouders een somma van 40 guldens en zijn dochtertje Aaltje van Laer als zij 18 jaar is een somma van 12 guldens, welke bij haar overlijden voor het 18e jaar aan haar vader zal vervallen. De kinderen uit het vorige huwelijk, met name Hendrikjen - en Jennigjen van Laer zullen van hun wijlen moeders nalatenschap genieten haar lijfstoebehoren en op hun 18e jaar elk een zilveren beugeltas en een paar zilveren gespen, waartoe de thans van hun moeder voorhanden zijnde beugeltas en gespen zal dienen. De bruid adopteert de hiervoor genoemde kinderen als haar eigen kinderen en zullen samen met eventueel nog te geboren kinderen erfgenamen zijn. Verder vindt tussen bruidegom en bruid gemeenschap van goederen plaats. De akte wordt ondertekend door Hendrik van Laer, Aaltjen Kelder, G. van Laar, Everdina Bolk, Abram van der Heide en J.D. Zweers.
Hardenberg, 14 van louwmaand [januari] 1811.

Folio 108, 108 vo, 109 Overdracht aan Albert Maarlink, wonende alhier op ‘t Beekkampje in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor een somma van 75 guldens, van een hoek veldgrond die hij op 6 van wintermaand l.l. heeft aangekocht, groot 110 treden lang en 32 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte op ‘t Beekkampje, door de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte, in persoon van L. Hoenderken, Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 110, 110 vo, 111 Overdracht aan Evert Jansen, wonende alhier op ‘t Roode Wevertje in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor een somma van 67 guldens en 10 stuivers, van een hoek veldgrond die hij op 6 van wintermaand l.l. heeft aangekocht, groot 70 treden lang en 50 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte op ‘t Roode Wevertje, door de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte, in persoon van L. Hoenderken, Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 114 Overdracht aan Jan Hendrik Ekkelenkamp, wonende op de Toeslag, van een hoek veldgrond, lang 60 treden en breed 20 treden, gelegen langs en ten zuiden van gemelde Hoefslag, dat hij op 6 van wintermaand l.l. uit en van de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder heeft aangekocht, voor een somma van 37 guldens en 10 stuivers.
Hardensberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 115, 115 vo Overdracht aan J.G.Pruim en A. van Riemsdijk, wonende alhier in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor een somma van 310 guldens en 15 stuivers, van een hoek veldgrond die zij op 6 van wintermaand l.l. hebben aangekocht, groot 280 treden lang en 150 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte ten oosten van de Burgerkamp, door de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte, in persoon van L. Hoenderken, Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 117 t/m 118 vo Overdracht aan Hendrika Bruins, Wed. van wijlen de oud burgemeester Fr. van Munster, wonende alhier in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor een somma van 105 guldens, van een hoek veldgrond die zij op 6 van wintermaand l.l. heeft aangekocht, groot 180 treden lang en 30 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte ten zuiden van het haar toebehorende Bakkerskampje, door de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte, in persoon van L. Hoenderken, Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 122, 122 vo, 123 Overdracht aan Carel Veenebrugge, wonende alhier op de Veenebrugge in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor een somma van 375 guldens, van een hoek veldgrond die hij op 6 van wintermaand l.l. heeft aangekocht, ter grootte van de lengte van de nagenoemde weide en 100 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte, ten westen van en langs des kopers Veere-weide aan de Veenebrugge, door de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte, in persoon van L. Hoenderken, Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 125 t/m 126 Overdracht aan Lucas Hoenderken, Markterichter van Baalder, wonende alhier in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor een somma van 187 guldens en 10 stuivers, van een hoek veldgrond die hij op 6 van wintermaand l.l. heeft aangekocht, groot 6 Rijnlandse roeden lang en 100 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte ten westen van en langs des kopers Veere-weide aan de Veenebrugge, door de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 127 t/m 128 vo Overdracht door burgemeester Rutger Santman en zijn ehevrouw Jennechien Egberdina Rustenberg, voor een somma van 648 guldens, aan hun broer Antonij Santman,wonende alhier, van het eigendommelijke woonhuis, grond en whaare, staande en gelegen in de Voorstraat zuidzijde, tussen de woonhuizen van J. Santman D.Z. en dat van Klaas ter Steeg onder nr. 57, tevens het daarachter gelegen Hofje ten noorden van dat van D.J. Santman aldaar en ten zuiden van de aldaar zijnde gang, met Recht en Gerechtigheid (uitgezonderd de daaraan verbonden zitplaats in de kerk en van begraafplaats op ‘t kerkhof, welke beide, de laatste echter met vrijheid aan koper om daarin begraven te worden na zijn dood, verkopers zich bij deze uitdrukkelijk in eigendom voorbehouden).
Hardenberg, 25 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 130 t/m 131 vo Overdracht door Engelbertus Zweers, wonende alhier, voor een somma van 140 guldens, aan Evert Tiebert en zijn huisvrouw Aleida Uitslag, wonende alhier, het eigendommelijke stuk zaailand, groot ongeveer 3 ½ schepel gezaaid, gelegen onder dezer Stads jurisdictie op de Hooge Esch, tussen het land van Jan Hendrik Truin en dat van Willem Boerrigter.
Hardenberg, 26 van sprokkelmaand [februari] 1811.


[1] De samenvatting van de akten geeft in de eerste plaats de namen weer van de betrokken personen vanwege het belang als genealogische bron. Bij overdrachten en hyphotheekstellingen worden voor aanduiding van de locatie van de percelen, in de akten ook de namen genoemd van personen van aangrenzende percelen, deze personen worden niet altijd genoemd, de samenvatting zou te uitgebreid worden als ook deze personen genoemd zouden worden. Tekst die vermeldt staat tussen [haken] is door mij toegevoegde tekst. De orginele tekst van de akten is te vinden op de microfiches.