< Graf van Janna Antonia Hendrika Boers

Hier rust onze lieve dochter en zuster - E.J. Boers, J.A. Boers-v. Houselt - bijbeltekst 1:13?

Janna Antonia Hendrika Boers, overleden op 31 oktober 1918 (akte 174 Ambt Hardenberg), oud 13 jaar, dochter van Egbert Jan Boers en Janna Antonia van Houselt.