< Graf van Jan Hendrik Prenger

grafzerk
  
zerk 236

Bij de herdenking op 4 mei 2005 werden door kinderen van de school Kastanjehof bloemen gelegd bij het graf van Jan Hendrik Prenger (foto: Roel Gritter)

Het vaderland getrouw - Hier rust tot de opstandingsdag - Wij moeten op God vertrouwen - aangeboden door de plaatselijke verenigingen op 3 mei 1946

Jan Hendrik Prenger, geboren op 7 augustus 1901, 15.00 uur te Baalder, zoon van Geert Prenger en Zwaantje Welleweerd (akte 182 Ambt Hardenberg), gefussilleerd op 8 maart 1945, 09.00 uur te Woeste Hoeve, Apeldoorn, landbouwer, 43 jaar, echtgenoot van Jennegien Reefman (akte 170 Gemeente Hardenberg).

Eerst dezer dagen kon met zekerheid worden vastgesteld, dat de landbouwer J. H. Prenger uit het Hardenbergerveld, wiens woning eenigen tijd geleden door de grünen is verwoest en die zelf was gearresteerd, door den vijand is gefusilleerd. Het lijk is Woensdag ter aarde besteld op het oude kerkhof. Een overgroote schare volgde de baar, die gedragen werd door leden van den Strijdgroep der N.B.S., welke in uniform waren gekleed met den helm op het hoofd. Onder doodsche stilte, terwijl de ondergrondschen het militair saluut brachten, daalde de kist in de groeve. Ds Nijkamp las een gedeelte uit Openbaring 14, waarna burgemeester Van Oorschot in een toespraak den overledene en zijn werk eerde. In allen eenvoud heeft Prenger gewerkt ten behoeve van het vaderland. Vaak is hij van terzijde aangekeken en is gevraagd : zou hij wel goed zijn, thans is wel zeer duidelijk gebleken, dat hij een Nederlander was van groot formaat, die geleden en gestreden heeft voor zijn volk, volkomen geestelijk bereid te offeren en te sterven. Het moge een troost zijn voor de familie, dat de heele gemeente steeds met eerbied aan dezen groote zal terugdenken. Vervolgens sprak dr. Kuyvenhoven namens den commandant van den radiodienst. Vijf jaar van antichristelijke terreur liggen achter ons, een terreur waarop een reactie van de zijde van ons volk moest komen. Om nationale of principieele redenen laaide het verzet op. Prenger was een hoogst belangrijke schakel in den radiodienst, waarvan in Oost?Overijssel nog maar drie meer in leven zijn. Prenger is gestorven als een held. In alle eenvoud en volle geloofsovertuiging heeft hij gewerkt. Hoe graag hadden we gewild, dat hij de bevrijding mee had mogen maken, doch God volgde een anderen weg. Prengers gedachtenis zal in hooge eere blijven. Ds. Koopman wees er op, hoe Prenger een is van zoovelen, voor het volk gevallen. We staan aan het graf van iemand, die waarachtig held was. Velen die vijf jaar niets gedaan hebben, voeren nu een groot woord, hier was een held, die niet sprak, maar deed. Als een groot monument op zijn arbeid is daar de vrijheid van het vaderland. Maar grooter troost moge voor de familie zijn het grootere monument, opgericht in Gods Woord: Zalig die de Heere zal vinden alzoo doende. Het was voor Prenger een roeping als Christen, te werken voor de bevrijding van ons land, door Godswege hem op de schouders gelegd. Nu geeft Christus hem de vrijheid der kinderen Gods welke boven de vrijheld der natie uitgaat. Ds. Nijkamp leest vervolgens nog de geloofsbelijdenis en bad het Onze Vader, waarna de menigte zich verspreidde, diep onder den indruk van deze aangrijpende plechtigheid. Vermelden wij nog, dat op het graf kransen waren gelegd van den Radiodienst en van de Vereen. van Oudleerlingen waarvan hij een trouw lid was. Den volgenden dag, den 10 Mei, vond de kranslegging plaats bij het gedenkteeken van sergeant Eilander, waar burgemeester Van Oorschot en ds Koopman het woord voerden en op de Engelsche graven, waar naast den burgemeester ook ds Jens sprak. Door den heer Nieuhoff is een gift van duizend gulden geschonken voor het wederom aanbrengen van een klok in den toren der Herv. kerk. Men weet dat de vorige der gemeente werd ontnomen door de Duitschers. (bron: Sallands Volksblad 11 mei 1945)

 

Rouwadvertentie. Heden bereikte ons de droeve tijding, dat op 8 maart te Heidehof bij Apeldoorn door den vijand is gefusilleerd het trouwe lid onzer vereeniging J.H. Prenger. Hij stierf voor het Vaderland, waarvoor hij welbewust heeft gestreden, wetende dat dit hem het leven kosten kon. Wij zullen hem steeds blijven eeren als een held. Namens de Vereeniging van Oud-Leerlingen Hoogenweg e.o.

krantenknipsel
herdenking verzetsman Prenger
(krant van 7-05-1997).